آیا امروزه به اندازه گذشته ها دولتها اسکناس منتشر می کنند؟

هر از گاهی دولتها تصمیم می گیرند مقدار نقدینگی (پول) کشورشان را افزایش دهند. در گذشته ها این کار فقط با انتشار اسکناس و ضرب سکه انجام می دادند.
امروزه با ایجاد زیرساختهای لازم می توان پول را بر روی صفحه کامپیوترها ایجاد کرد. آیا در جهان چند درصد کار انتشار پول الکترونیک است و چند درصد انتشار آن سنتی است؟
در ایران چطور است؟

2 پسندیده