آیا ساخت مونو ریل در تهران یا کلان شهرها باعث افزایش سطح رفاه میشه؟

ساخت مونوریل میتواند میزان الودگی هوارا ب میزان چشم گیری کاهش دهد و همچنین سرعت حمل و نقل را زیاد کرده و هزینه های حمل را کاهش داده و نیز منظره ی زیبایی برای مسافران ب ارمغان خواهد اورد

ساخت مونوریل در تهران

در ادامه ی موضوع متروی خیابانی