از تاریخچه سرطان چی می‌دونید؟

اولین تومور یا غده‌ی سرطانی چه زمانی شناسایی شد؟
آیا سرطان یک بیماری محصول ِ عصر جدیده؟

تاریخچه کشف سرطان

2 پسندیده