امضاء یا دست خط چی رابطه میتواند با شخصیت فرد داشته باشد؟

در دنیا شاید فیصدی بیشتر افراد دارای امضاء یا دست خط مخصوص خود هستند آیا این امضاء میتواند رابطه با شخصیت فرد داشته باشد؟

58ea2a81f3512_1491741313-signature

2 پسندیده