بانکداری الکترونیک بر مبنای تومان بهتر نیست؟

موقع استفاده از کارتخوان ها و یا انتقال پول از طریق تلفن بانک و اینترنت بانک، بهتر نیست از واحد پول تومان (با یک صفر کمتر) استفاده کنیم، هم احتمال اشتباه میاد پایین، هم جوهر کمتری مصرف میشه موقع چاپ رسید.

دنباله‌ی موضوع اون صفر بی مصرفی که تومان رو تبدیل به ریال میکنه.

1 پسندیده