برای مدیریت عصبانیت کودکان، چه پیشنهادی دارید؟

چطور میشه عصبانیت کودکان و نوجوانان رو مدیریت کرد؟

images

موقع مشاجره لفظی یا زد و خورد بین دو کودک یا دو نوجوان چه می کنید، چه جور دخالتی مؤثرتره؟

4 پسندیده