برای چه چیزی تا آخرین نفس حاضرید بجنگید؟


(لاله ملا) #1

چه چیزی بیشترین اهمیت را برای شما دارد؟ در طول زمان برای چه مسائل نامربوطی الکی انرژی هدر دادین؟