بزرگ ترین کار اشتباهتون چی بوده؟

بزرگ ترین اشتباهتون تو زندگی یا کار یا … چی بوده؟!

اشتباه زندگی

2 پسندیده

کش دادن یک کار اشتباه که از قبل نتیجش رو می دونستم

1 پسندیده

اگر اینجا بنویسمش میشه بزرگترین اشتباهم.

3 پسندیده