ثبت پیش‌نویس پاسخ‌ها، پرسش‌ها و پیام‌ها و پیگیری آن از طریق صفحه شخصی

شما در پادپُرس می‌توانید پرسش یا پاسختان به یک موضوع را بنویسید و در صورت کامل نشدن، آن را به شکل پیش‌نویس نگه دارید تا در زمان دیگری به آن برگردید. پیش‌نویس‌ها تا ۱۸۰ روز در سیستم می‌ماند و از طریق صفحه‌ي شخصی‌تان قابل دسترس‌اند.

کافی است به قسمت فعالیت از صفحه‌ي شخصی‌تان بروید تا بتوانید آن‌ها را از سر بگیرید و یا حذف کنید:

2 Likes