در برخورد باسیستم سلامت با چه مشکلاتی مواجه شده اید؟

همه ما وقتی در محیط های درمانی قرار گرفتیم با برخی مشکلات رو به رو شدیم که آن تجربه رو برای ما سخت و ناخوشایند کرده. زمان های طولانی انتظار، توضیحات ناکافی کادر درمانی برای توضیح و تشریح بیماری به فرد، شلوغی مراکز درمانی و … .

بیاین اینجا و از تجربیات در مواجه با سیستم سلامت و درمان و دارو و مسایل مربوط به اون با هم گپ بزنیم و این موارد رو بگیم.

محیط درمانی

1 پسندیده