در رابطه با اتاق نُوآ


#1

نُوآ، زمان نزدیک شدن به راه‌حل‌هاست.
نُوآ رویدادی است برای همگرایی تجربه‌ها حول مسئله‌های پرمخاطب، با هدف نزدیک شدن به راه‌حل‌های ممکن.