در رابطه با اتاق نُوآ


#1

زمانی برای میزگرد مجازی راجع به یک موضوع، برای تجمیع تجربه‌ها راجع به موضوعات مهم‌تر.