در رابطه با دسته‌بندی یادگیری


(لاله ملا) #1

سوال‌ها و مسئله‌هایی در زمینه‌ی یادگیری، ارتقای مهارت و رفتار حرفه‌ای، تجربه‌های دانشگاه و مدرسه.