در پرسشهایمان به دنبال تایید باشیم یا تکذیب؟

اگر هدف از پرسش یک سوال یادگیری و بدست آوردن چشم اندازهای جدید از زوایای دید دیگران باشد در تکذیب و ایجاد چالش برکات بیشتری نصیبمان خواهد شد.

1 پسندیده