ضعف آموزش چه ارتباطی با تبلیغات دارد؟

ضعف آموزش چه ارتباطی با تبلیغات دارد؟

آیا منظورتان رابطه تاثیر‌پذیری از تبلیغات و ضعف آموزشی است؟ کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟

1 پسندیده