مشرق و مغرب در انسان به چی معنی است؟ (مشرق و مغرب معنوی، نه جغرافیایی)

انسان یگانه موجودیست که دارای شرق و غرب است، این شرق و غرب در انسان به چی مفهوم است و چی وقت انسان در شرق و چی وقت در غرب معنوی قرار دارد؟