مشکلات و معضلات دستفروشان چیست؟

دنباله‌ی موضوع واگن اختصاصی دست فروشا در مترو چه مشکلی ایجاد می کنه؟