نشانه‌های قدرت و سلامت اقتصاد یه کشور چیست؟

تعریف یا نشانه‌های قدرت و سلامت یا بیماری اقتصادی یک کشور چیست؟ چه عواملی بر دوام این سلامت یا بیماری تأثیر دارند؟

این نشانه‌ها در طول زمان چگونه تغییر می‌کنند؛ اگر در مثال اشتباه نکنم؛ برده‌داری یا مستعمره داشتن زمانی جزئی از قدرت اقتصادی محسوب می‌شد، ولی به مرور زمان لااقل در ظاهر طرد شده است.

چه نمونه‌های واقعی از کشورهای با اقتصاد سالم یا بیمار برای مقایسه سراغ دارید؟

اقتصاد سالم

3 پسندیده