چرا بیشتر ما به دانسته هایمان عمل نمی کنیم؟

ممکن است در بسیاری از دوره های آموزشی شرکت کنیم و برای خودمان کلی مدرک جمع کنیم. وقتی که در جلسه آموزش هستیم کلی ایده به سراغمان می آید و با خودمان تصمیم می گیریم که تغییر کنیم. اما از یک کلاس 10 نفری یک یا دو نفر بعد از جلسه هنوز به این فکر هستند و آن را دنبال می کنند. برای بقیه چه اتفاقی می افتد؟

2 پسندیده

پرسش

از کسب دانش تا به دست آوردن تجربه چه قدم‌ها یا میکرو-اکشن هایی نیاز هست؟

2 پسندیده

چون موضوع مورد نظر
یا براش مهم نیست
یا مهم هست ولی وارد جزئیاتش نمیشه
یا وارد جزئیات میشه ولی نصب العینش نمیشه دغدغه نمیشه برای عملی کردنش