چطور بهره آنتن رو در آزمایشگاه اندازه بگیرم؟

من یه آنتن در اختیار دارم که باید بهره این آنتن رو اندازه بگیرم.
برای این کار به چه ابزار یا چینشی از ابزار ها در آزمایشگاه نیاز دارم و باید چه دقتی داشته باشند؟

1 پسندیده