چطور میشه تأثیر کیفی و کمی، کتابخوان بودن بر شخص یا جامعه رو سنجید؟

امیدوارم حس قشنگ کتابایی که اینجا میخونیم رو با این بحث از بین نبرم.
اومدیم نشستیم بعد کمی کتاب خوندن حرف دیگه ای بزنیم، بازم از کتاب ولی جور دیگه.
اگه در دنیای کتاب لذت و آرامش هست، تخیل و تفکر هست، رشد و نجات و نجابت هست، دیگر چیست، چگونه و با چه معیارهای کمی و کیفی می توانیم به کتاب خوان ها ببالیم؟ و دیگران را به رفتار و آداب آنان دعوت کنیم.
تفاوت فرد کتابخوان با دیگران چیست؟ اخلاقش، گفتارش، زندگیش چه و چقدر فرق داره با کتاب نخون ها؟
جامعه کتابخوانان با جمعی که مطالعشون کمه، تو چی متفاوتن؛ فرهنگ، اقتصاد، علم یا . . . همه چی ؟
چطور و با چه زبانی می شود این تفاوت ها را بیان کرد؟ آمار و ارقام مرتبطی هست ؟ یا تئوری روانشناسی یا جامعه شناسی؟ یا تاریخ حال و گذشته؟

5 پسندیده