چه دلایلی وجود داره که یک شخص ماندگار میشه؟

چی تو ذهن مردم و طرفداران و هواداران بوجود میاد که یک شخص ماندگار میشه
؟