چه پویش های مردمی موفقی سراغ داری؟

آیا با پویش های مردمی موافقید یا بایست منتظر اصلاحات بود؟
بهترین پویش های مردمی که میتونه در زمینه های متفاوت راهگشای مشکلات شود را بیان کنید!

خودتان چه تجربه هایی در مشارکت در یک پویش مردمی داشتید؟

کمپین های مردمی

4 پسندیده