با کدوم قوانین جهان مخالف هستید؟چرا؟!

در سرتاسر جهان قوانین کتبی یا غیر کتبی وجود داره که شاید خیلی با منطق جور در نیاد!
قانونی هست که پذیرفتنش براتون سخت باشه؟
فکر می‌کنید چرا این قانون های خاص رو گذاشتن و اگه نبودند چه اتفاقی میفتاد؟
158369042-%D9%BE%D8%AA%DA%A9-%D8%8C-%DA%A9%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88

6 Likes

قطعیت های قوانین فیزیک.

3 Likes

من با این قانون که مجبورم در قید زمان باشم مخالفم. اگر نبودش؟ فکر می کنم که زیستنم حال و هوای دیگری می داشت.

3 Likes

قوانین طبیعی که غیر قابل تغییرند ولی دوست داشتم گاهی اوقات روح میشدم و غیب میشدم

3 Likes

با بخش عظیمی از قوانین مصوب انسانها (قراردادهای اجتماعی) مشکل دارم. خصوصا وقتی انسان همین قراردادهای خودش رو لایتغیر تصور میکنه و مصنوع بر سازنده خودش حاکمیت پیدا میکنه و بشر جرات نمیکنه این قوانین تخیلی که خودش یه زمانی وضع کرده رو برای بهبودی زندگی تغییر بده.
من با این قوانین و نگرش حافظ پشت این قوانین مخالفم.

3 Likes