فاطمه_روستایی

فاطمه_روستایی

برکه ام مانند رود اهل تلاطم نیستم
خوبم اما فکر اثباتش به مردم نیستم (: