پرسش‌کده

مکانی برای طرح پرسش‌ در زمینه‌های مختلف، برای گفتگو و رسیدن به مسئله‌ی بهتر یا راه‌حل.

نُوآ

زمانی برای میزگرد مجازی راجع به یک موضوع، برای تجمیع تجربه‌ها راجع به موضوعات مهم‌تر.

سوپرنُوآ

زمانی برای طوفان فکری راجع به یک مسئله، برای رسیدن به راهکارهای اثربخش جمعی برای آن.

ایوانِ پادپُرس

مکانی برای یه استراحت کوچک در جمع پادپُرس. لزومی نداره واسه یکم استراحت و صمیمیت به خودمون سخت بگیریم

بلاگ

اتاقی برای تعامل تیم اجرایی پادپُرس و پادپُرسی‌ها؛
اگه دوست داری پادپُرس جذاب‌تر شه، کمبودهاش رو در موضوع «دافعه‌های پادپُرس» و خوبی‌هاش رو در موضوع «جاذبه‌های پادپُرس» مطرح کن.