با هم میتونیم هدر رفت غذا رو به صفر برسونیم. دوست داری تو هم تاثیرگذار باشی؟