بدی ها و خوبی های استفاده از تکنولوژی سبز چی هستند؟

تکنولوژی_مالی

(یوسف ) #21

این یکی مهمترین چالشهای انرژی به طور کلی و انرژی پاک به طور خاص هست. خیلی از جنبه های این مسئله، میتونه برای علوم پایه جذاب باشه. پیشنهاد میکنم به عنوان تکنولوژیهای ذخیره انرژی، بحث جداگانه ای تشکیل بشه.