تاثیر روستانشین ها و عشایر بر اقتصاد و پیشرفت کشور چیه؟

چند دلیل دارد . اول اینکه در کشور ما یک موجی ایجاد شد که بایستی صنعتی شویم در نتیجه کاملا از کشاورزی که حرفه تاریخی کشور ما بود غافل شدیم و این باعث شد روستاها دقیقه به دقیقه از شهرها عقب بیفتند و حتی از امکانات اولیه محروم شوند و در مقابل به دلیل بی توجهی به کشاورزی ، رفاه کشاورزان نیز کاهش یافت در نتیجه نسل بعدی روستا و جوانان روستا به جای ادامه شغل سخت و بدون حمایت و نتیجه کشاورزی به سمت شهرها حرکت کردند و وارد زندگی شهری شدند .

در بُعد کلان نتیجه این غفلت این بود که ما کشوری صنعتی نشدیم و در مقابل قدرت کشاورزی خودمان را نیز از دست دادیم و به دلیل غفلت در حوزه منابع آبی و کشاورزی در چندین سال آینده به طور کامل کشاورزی در بخش های وسیع کشور نابود میشود .

حال ما کشوری هستیم که لاجرم بایستی به نفت وابسته باشیم و تا نفت هست نفس بکشیم .

1 پسندیده