«کنوانسیون بازل» چیه؟

این کنوانسیون چه مواردی رو شامل میشه و از چه زمانی اجرایی شده؟

2 پسندیده

این کنوانسیون فقط شامل مواد مضر بیمارستانی هست یا باتریها رو هم شامل میشه؟

2 پسندیده