آموزش‌ مسائل جنسی به کودکان از چه سنی بهتر است آغاز شود؟

تربیت جنسی را از چه زمانی و چگونه باید شروع کرد؟

آمار درستی از قربانیان تجاوز جنسی به کودکان در ایران در دست نیست، ولی آمار جهانی حدودا یک قربانی در هر ۲۰ دقیقه است!

آمار خیلی تاسف‌برانگیزی هست که به راحتی توسط آموزش مناسب قابل بهبود است.

به نظر شما چه آموزش‌هایی، از چه زمانی، توسط چه کسی و به چه سبکی لازم است به افراد ارا‌ئه شود تا تاثیرگذارتر باشد؟

7 پسندیده