آیا از بزرگداشت حکیم نظامی گنجه ای باخبر هستید؟


این روزها شیراز در حال برگزاری بزرگداشت حکیم نظامی گنجه ای هست. خالق خسرو و شیرین و هفت پیکر . آفریننده ی اسکندرنامه و مخزن الاسرار و پروردگار قصه ی حزن و عشق، لیلی و مجنون.
این برنامه ی بزرگ در بسترهای مجازی و با حضور دانشمندان و پاسداران زبان فارسی از پانزدهم تا بیست و پنجم اسفند ۱۴۰۰ در حال برگزاری است.
برگزار کنندگان این برنامه انجمن ترویج زبان فارسی، مرکز پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، هستند.

این هم لینک ورود به این برنامه.

1 پسندیده