آیا بهترین راه آب دادن به چمن همین آب پاش ها هستند؟

آیا شما هم با این موضوع مواجه شدین که از خونه خارج میشید و میبینید که چمن های بلوار در حال آب خوردن هستند . ولی بخش زیادی از آبی که توسط آب پاش ها پاشیده میشه از محدوده کاشت چمن خارج میشه و به موزاییک های کف پیاده رو آب میده. چرا؟

آیا بهترین راه آب دادن به چمن همین آب پاش ها هستند؟
آیا راهی برای جلوگیری از اتلاف این مقدار آب هست؟
فکر میکنید با این کار هر روز چقدر آب در دست میدیم؟

هدررفت آب در آبیاری چمن بلوار

4 پسندیده

کاملا با شما موافق هستم در شهر ما هم بلوار ها توسط ماشین های شهر داری آبیاری میشودند حتی که آب آن در سرک ها سرازیر میشود و لبه بلوار را خراب میکند و یک عالم آب ضایع میشود باید راهکاری در نظر گرفته شود که این مایع حیات را حفظ کنیم و هدر ندهیم.

3 پسندیده