آیا میشه سنسور تشخیص کیفیت موتورخانه طراحی کرد؟

روی دودکش موتور خانه منازل آیا امکان دارد سنسوری نصب شود که بد کار کردن موتور خانه را نشان دهد؟

8 پسندیده