آیا هوش مصنوعی می تواند طرح های معماری قابل استفاده ایجاد کند؟

شرکت های ساختمانی تاکید بیشتری بر کاهش ضایعات و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه مبتنی بر داده دارند که از تجزیه و تحلیل پیشرفته با هوش مصنوعی برای به حداقل رساندن ضایعات استفاده می کنند. هوش مصنوعی داده های خام را به بینش های عملی تبدیل می کند. استراتژی ها شامل بهینه سازی ساخت و ساز خارج از محل، انتخاب مواد مناسب، اجرای شیوه های تدارکاتی با ضایعات کارآمد، تسهیل استفاده مجدد و تلاش های بازیابی، ساختارشکنی، و ارتقای انعطاف پذیری در فرآیندهای ساخت و ساز است.