آیا گاهی شده که خوشی شما در داشته های دیگران خلاصه شود؟

یعنی تجربه کرده اید که بعضی اوقات خاص در زندگی شما اتفاق افتاده باشد که تمام خوشی های روحی و روانی شما خلاصه شوددر داشته های یکی ازین افراد (دوست صمیمی، اعضای فامیل، برادر، خواهر، مادر، و پدر، یا قوم و اقارب که دوستش داری)

zuni8lnfifp2kkyjdet