آیا گربه‌ها هم به صاحبشون وفادارن؟

آیا گربه ها به صاحبشون اهمیت میدن و مشابه سگ ها احساس وفاداری نسبت به صاحب انسانی شون دارن؟

حس وفاداری سگ ها از کجا میاد؟

وفاداری گربه و سگ

4 Likes