آینده ی برنامه نویسی کامپیوتر به کجا میرسه؟

اون هم با سرعت تحول دنیای دیجیتال امروزی.

چه نیازهای برطرف نشده ای هنوز در برنامه نویسی وجود داره؟

چه تخیلات پیاده نشده ای؟

2 پسندیده