اثرات متقابل فرهنگ و تکنولوژی بر یکدیگر چیست؟

هر پدیده ای که در جامعه وارد می شود از وجوه مختلفی قابل بررسی است. اثرات مثبت و منفی آن به مرور در جامعه خود را نشان می دهد. قسمتی از این اثرات به ورود فرهنگ فناوری همراه با خود آن به کشور بستگی دارد. اگر چیزی راجع به اتیکت اینترنت خونده باشید شاید بهتر منظور منو درک کنید. اما آیا میشه بعد از ورود یک پدیده به کشور فرهنگ سازی اون انجام بشه؟
image

2 پسندیده