اخلاق و احساس جمع پذیرند؟ اخلاق رو واقعیت درونی انسان میدونید یا آموزه اجتماعی؟

داشتم ترجمه مصاحبه ای با جاشوا گرین استاد فلسفه و روانشناسی دانشگاه هاروارد رو میخوندم. به نظرم برای پادپرس موضوع جالبی اومد.
لینک
اگر دوست دارید مصاحبه رو بخونید و نقد کنید.
به نظرتون اخلاقیات با احساسات جمع پذیرند؟ آیا اخلاق رو واقعیت درونی انسان میدونید یا آموزه اجتماعی؟

2 پسندیده