اخیرا چه رفتار گستاخانه ای از دیگران دیدی؟

اخیرا چی از دیگران دیدی که به نظرت گستاخانه بوده؟ موقعیت رو توصیف کن و بگو چه رفتار جایگزینی رو به جای این رفتار گستاخانه پیشنهاد میدی؟

ارتباط موثر

3 پسندیده