از ته سیگار چه استفاده ای میشه کرد؟

مستقل از مضرات مستقیم سیگار، روزی ۱۶۰ میلیون ته سیگار تولید میشه که تجزیه موادشون و برگشتش به طبیعت حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ سال طول میکشه.

4 پسندیده

بریزن قاطی موادی که ازشون دیوار پیش ساخنه میسازن. تو مخزن هایی تو سطح شهر جمع بشن اول البته!!!

البته اگر باعث نمیشه ترکیب شیمیایی دیوار بپکه :sweat_smile::grin: