از عطار بیاموزیم! چقدر در بکار بردن ضرب المثل به مفهوم آن دقت می کنیم؟

در بسیاری از فیلمها که در رسانه ها دیده ام یک جمله زیاد گفته میشود.
چرا ما رو به امان خدا رها کردی ؟؟؟
پدر و مادرت را به امان خدا رها کردی و رفتی!!!
آنقدر این جمله تکرار شده که به صورت یه ضرب المثل در آمده .
در خوش بینانه ترین حالت این جمله برای بیان رها کردن و مسئولیت نا پذیر بودن بکار میرود ولی چرا اینطور ؟
حضرت عطار در مصیبت نامه حکایتی را در این مورد داردبه شرح زیر:

کرد از مکه عمر عزم سفر / در سرای آبستنی بودش مگر
گفت: الهی ای جهان روشن به تو / رفتم و طفلم سپردم من به تو
چون عمر القصه باز آمد ز راه / مرده بود آبستنش از دیر گاه
از سر گور زن آوازی رسید / کانچه بسپردی بیا آمد پدید
رفت امیر المومنین بگشاد خاک / دید آن زن نیمه ای ریزیده پاک
نیم دیگر زنده بود و تازه بود / طفل را زو شیر بی اندازه بود
در گرفته بود طفلش آن زمان / ای عجب پستان مادر در دهان
برگرفت او را عمر زان جایگاه / هاتفیش آواز داد از پیشگاه
کانچه بسپردی به حق با تو سپرد / مادرش را چون به نسپردی بمرد

عصمت حق گر نباشد دسترس / خلق در عصمت نماند یک نفس

5 پسندیده