از چی می‌ترسی؟

بیشتر از همه👇🏻
:one::point_left:t2:از چه جانوری می‌ترسی؟
من : رتیل
:two::point_left:t2:از چه شیء می‌ترسی؟
من : آمپول
:three::point_left:t2:از چه مکانی می‌ترسی؟
من : تیمارستان (بخش قاتلین روانی)

شما چطور؟

1 پسندیده