از ۱ تا ۲۰ چه نمره ای به خودتون میدین؟

با در نظر گرفتن تمام جنبه های شخصیتتون چه نمره ای به خودتون میدین؟ آیا این نمره ارتباط مستقیمی به عزت نفستون داره؟