استفاده از اتوماسیون خانگی به نفع سالمندان و توان یابان

چه مواردی رو می شناسید که اتوماسیون خانگی می تونه به مستقل و آسوده زندگی کردن سالمندان و توان یابان در یک جامعه کمک کنه؟

1 پسندیده