استفاده از اثر انگشت به جایی کارت

استفاده از اثر انگشت به جای کارت های مختلف یا حتی داشتن ی کارت ک شامل همه کارت ها شود …بجای وارد کردن کارت از اثر انگشت استفاده شود ک هرگز استرس گم شدن یا…نداشته باشیم

1 پسندیده