افق دوردست یعنی چقدر دور؟

با توجه به انحنای زمین، فاصله دورترین نقطه ای که در افق می تونیم ببینیم از ما چقدر هست؟ آیا میشه تخمینش زد؟

1 پسندیده