امکان داره فعالیت غیر هوازی بتونه جایگزین ورزش شه؟

متوجه هستیم که یکی از کارکردهای ورزش های هوازی افزایش اکسیژن رسانی به ارگان های مختلف بدن هست آیا چیزی متفاوت و به همون تاثیر میتونه جایگزین این ورزش ها شه؟
بارگیری

1 پسندیده