انواع گردشگری چیست ؟

گردشگری، عمل و فرآیند گذراندن وقت دور از خانه به دنبال تفریح، آرامش و لذت و در عین حال استفاده از ارائه خدمات تجاری است. انواع گردشگری عبارت است از :
1- گردشگری ماجراجویی
2- گردشگری فرهنگی
3- گردشگری اکولوژیک
4- گردشگری پزشکی