اگر تورلیدر بودی، چه خلاقیتی برای جذاب شدن سفر انجام میدادی؟

دلت میخواست یه تورلیدر بودی؟

اگه لیدر تور میشدی چه ابتکارهایی میزدی تا تور برای کسی مثل خودت جذابتر شه؟

خلاقیت در تورلیدری

3 پسندیده